EN | HU

Küldetés

A B-Trust Információbiztonsági és Tanácsadó Kft.-t alapítói azért hívták életre, hogy kitöltse azt az űrt a hazai információbiztonsági piacon, ami a kü­lön­böző informatikai cégek és a tanács­adó cégek között található. Az alapítók személyes ügyféloldali tapasz­talatai azt mutatták, hogy informatikai cégek sok esetben azért véreznek el különböző megbízások során, mert nem rendel­keznek elegendő megértéssel az ügyfél szervezeti, illetve üzleti működéséről, míg a tanácsadó cégek hiányos technológiai ismeretei okoznak hasonló elégedetlenséget ügyféloldalon.

A B-Trust küldetése, hogy egy vezetési tanácsadóra jellemző szervezeti és üzleti megértéssel hajtson végre komplex információbiztonsági technológiák bevezetését, illetve az információbiztonsági keretrendszer kiépítését célzó megbízásokat.

Gyártó partnereink

A McAfee a világ legnagyobb IT biztonsági megoldásokat gyártó cége. Termék­port­fóliója az otthoni fel­hasz­nálóknak szánt eszköz­öktől kezdve a nagy­vállalati meg­old­ás­okig be­zár­ólag ter­jed, ezért lénye­gében az összes fontos biz­ton­ági prob­lémára léte­zik meg­old­ása.
A BalaBit a legnagyobb hazai IT biztonsági gyártó, a magyar hálózati határvédelem meghatározó szereplője. A BalaBit évről évre egy-egy olyan technológiai újítással lepi meg a szakmát, amivel messze megelőzi a versenytársak megoldásait.
A PGP Corporation a nagy­vál­lal­ati e-mail és adat­titkos­ítási meg­old­ások piac­vezető gyár­tója. A PGP Corporation egy nagy múlttal ren­del­kező gyártó, amelynek meg­old­ásai a több tízéves fo­lya­matos fej­lesz­tés ered­ményének köszön­hetik a nagy­fokú meg­bízható­ságukat és fel­hasz­náló­barát ke­zel­het­őségük­et.